Tema: Rådets rutiner

Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet blant annet til interne arbeidsrutiner.


2017

Evaluering

Rådet vedtok i juni 2017 at det skulle gjennomføres en intern evaluering av rådet i løpet av høsten. Det er i budsjettproposisjonen varslet at rådet avvikles 1.1.2018. Det legges opp til en diskusjon om det fremtidige prioriteringsarbeidet og en diskusjon omkring erfaringer knyttet til rådets virksomhet.


Årsrapport 2017

Rådet skal ifølge mandatet avgi en årlig rapport om sin virksomhet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars det påfølgende år.


Offentlig initierte kliniske studier - sluttrapport

Rådet var en viktig initiativtaker til forskningsprogrammet «Offentlig initierte kliniske studier», som løp fra 2011 til 2015. Det foreligger nå en sluttrapport fra Forskningsrådet.


Årsrapport 2016

Rådet skal ifølge mandatet avgi en årlig rapport om sin virksomhet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars det påfølgende år.


2016

Brukermedvirkning i prioriteringssaker

Både i mandatet til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten og i prioriteringsmeldingen "Verdier i pasientens helsetjeneste" fremheves viktigheten av brukermedvirkning og dialog med brukere. Brukermedvirkning kan sikre et bredere og bedre beslutningsgrunnlag i prioriteringsspørsmål. Likevel oppstår det en del konkrete spørsmål om hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres i praksis, samt en del mer prinsipielle spørsmål omkring representasjon og mandat.


Helse i utvikling 16

Prioriteringsrådet vedtok via e-postgodkjenning den 8.august 2016 at Helse i utvikling 16 skulle avholdes. Årets prioriteringskonferanse, Helse i utvikling 16, ble holdt på Oslo Plaza torsdag 13. oktober 2016. 


Årsrapport 2015

Rådet skal ifølge mandatet avgi en årlig rapport om sin virksomhet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars det påfølgende år. Det utarbeides en samlet årsrapport for de to rådene som har vært oppnevnt i perioden.


2015

Rådets mandat og arbeidsform 2015-2017

Rådet har i flere tidligere møter drøftet sin egen arbeidsform. I det første møtet i dette rådets oppnevningsperiode gis det korte orienteringer om hvordan rådets rutiner og arbeidsform har vært til nå, og om det formelle grunnlaget for rådets arbeid.En ny vurdering og diskusjon av arbeidsform fant sted på rådets interne seminar og rådsmøtet i januar 2016. Rådet valgte 2 nestledere: Tone Marie Nybø Solheim fra KS og Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen.I februar 2017 er det foreslått og valgt ny nestleder, grunnet endringer i rådets sammensetning.I april 2017 behandlet rådet to saker knyttet til møteplanen. Rådsmøtet i juni  var foreslått lagt til Levanger, mens rådsmøtet i september var foreslått avlyst grunnet bemanningsreduksjon i sekretariatet.I juni 2017 skal rådet drøfte det videre arbeidet i oppnevningsperioden ut 2017. 


Åpning: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen takket av rådet og la frem føringer for kommende periode.


Årsrapport 2014

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal i henhold til sitt mandat avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år. Fordi rådet har sitt første møte i 2015 2. mars, har departementet utsatt fristen for innlevering av årsrapport for 2014 til 10. mars 2015


2014

Evaluering av Nasjonalt råd 2011-2014

Den eksterne evalueringsrapporten av rådet i perioden 2011-14 er lagt fram for Helse- og omsorgsdepartementet. Sammen med den nye NOU om prioritering, som ble lagt fram 12. november 2014, skal evalueringen danne grunnlag for å vurdere rådets framtid, mandat, sammensetning, organisering og arbeidsform.


Årsrapport 2013

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal i henhold til sitt mandat avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år.


Rådets mandat og arbeidsform 2011-2015

Rådet har behandlet spørsmål og innspill om rådets arbeidsform på flere rådsmøter.


2013

Norheimutvalgets mandat og konsekvenser for rådets videre arbeid

21. juni 2013 kunngjorde Helse- og omsorgsdepartementet sammensetningen av og mandatet til det nye prioriteringsutvalget. Utvalget skal gå gjennom verdigrunnlaget for prioriteringer, slik som Lønningutvalgene 1 og 2 gjorde på hhv 80- og 90-tallet. Leder av utvalget er professor Ole Frithjof Norheim. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. september 2014.Norheimutvalget er gitt en meget konkret oppgave i å vurdere om det bør innføres grenser for hva som er et rimelig forhold mellom kostnader og effekt. Det er derfor hensiktsmessig at rådet ikke konkluderer i sin prinsipielle diskusjon av det samme spørsmålet samtidig som Norheimutvalget vurderer dette.


2012

Årsrapport 2011

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal i henhold til sitt mandat avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år.


Årsrapport 2012

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal i henhold til sitt mandat avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år.


2011

Konferansen "Helse i Utvikling 11"

Rådet arrangerte konferanse 27. og 28. oktober i Oslo kongressenter. Arrangementet hadde ca 270 påmeldte deltagere. I etterkant av seminaret er det gjennomført en evaluering, som viste at deltekerene var godt fornøyde med konferansen. Helse i utvikling er en arena som synliggjør rådet og rådets virksomhet. Rådsmedlemmene var bedt om å vurdere dette arrangementet, med tanke på å begynne en diskusjon om rådets arrangementer/konferanser i 2012. 


Årsrapport 2010 - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal, i henhold til sitt mandat, avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år. Årsrapporten for 2010 vil følge samme mal som foregående år.


2010

Åpen diskusjon av dagsaktuelle helsepolitiske tema

I møtet 20. september ble det forslått at man burde sette av noe tid i hvert møte til diskusjon av dagsaktuelle saker. Til dette møtet har det kommet innspill om:Rådets rolle i høringsarbeidet om Nasjonal helse- og omsorgsplanSykehjemskøerArbeid med likeverdighet, med vekt på minoriteterHva er riktige ambisjoner for ventetid


Årsrapport 2009 - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Rådet skal i henhold til sitt mandat avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år. Årsrapporten for 2009 følger omtrent samme mal som foregående år, men er noe mer utfyllende, og inneholder i tillegg et forord av Rådets leder. Den vedlagte rapporten er et utkast som herved legges frem til kommentarer og eventuelle forslag til utdypninger eller endringer fra Rådets medlemmer.


2009

Evaluering av Nasjonalt råd 2007-2010

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering ble opprettet med bakgrunn i nåværende nasjonale helseplan (2007-2010). Rådets medlemmer er oppnevnt for perioden 1. april 2007 – 31. desember 2010. Det fremgår av helseplanen at rådet skal evalueres i løpet av oppnevningsperioden. Under møtet 7/12-2009 legges det opp til en kort diskusjon omkring den kommende evalueringen.


Årsrapport 2008 - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal, i henhold til sitt mandat, avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse - og omsorgsdepartementet innen den 1.mars det påfølgende år. Årsrapporten for 2008 følger omtrent samme mal som 2007, men er noe mer utfyllende, og inneholder et forord fra Rådets leder.  


Presiseringer og diskusjon av Rådets mandat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering hadde på sitt møte 8.september 2008 en drøftingssak om kateterbasert implantasjon av hjerteklaffer. Oppfølgingen av denne saken ble drøftet igjen på Rådets møte 24.november 2008. Det var klart at sakens natur og oppfølging berørte flere sentrale problemstillinger ved Rådets arbeid og arbeidsform. Den viktigste prinsipielle problemstilling var imidlertid spørsmålet om hvilken status vedtak fattet i Rådet har, og som en følge av det; hvilken legitimitet Rådet har, og har mulighet for å oppnå i fremtiden.


Egenevaluering 2009 - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

I oppdragsbrevet om Rådet til Helsedirektoratet slås det fast at virksomheten skal evalueres i løpet av oppnevningsperioden (1.april 2007- 31.desember 2010). Rådet omtrent midtveis i sin funksjonsperiode, og det ble derfor i møtet 23. februar 2009 vedtatt å gjennomføre derfor å lage en enkel egenevaluering. Målsettingen er først og fremst å gi innsikt og innspill til justering av kurs, nye tiltak osv, for medlemmene selv og sekretariatet. Egenevalueringen har blitt gjennomført gjennom en såkalt SWOT undersøkelse blant Rådsmedlemmene.


2008

Årskonferanse for kvalitet og prioritering - Helse i Utvikling 08

På møte 28.01.08 i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjensten, ble det foreslått å endre den tidligere kvalitetskonferansen ”...og bedre skal det bli”, arrangert av Sosial- og helsedirektoratet, til en kvalitets –og prioriteringskonferanse for Rådets arbeid. Målsettingen er å synliggjøre Rådets arbeid, og skape en møteplass for Rådets medlemmer og deres brukere i helsetjenesten.Sekretariatet har arbeidet med konferansen under ledelse av Berit Mørland, med støtte fra flere av Rådets medlemmer som har sagt seg villig til å være med i programkomiteen. Konferansen har fått navnet Helse i Utvikling 08, og arrangeres på Lillestrøm utenfor Oslo den 3. og 4. desember.Arbeidet pågår for fullt og i møtet vil Rådet orienteres om status for arrangementet og om konferansens program.


Egenevaluering og årsrapportering - Nasjonalt råd

I oppdragsbrevet til Sosial- og helsedirektoratet om Nasjonalt råd for kvalitet og  prioritering i helsetjenesten, er det fra Helse- og Omsorgsdepartementet skissert at Rådet skal evalueres i løpet av oppnevningsperioden. I tillegg til dette har Rådet uttalt at det er ønskelig med en evaluering etter det første virkeåret. Det vedlagte notatet er ment som et utgangspunkt for å diskutere hvordan en slik evaluering kan gjennomføres.


2007

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenseten diskuterte i sine første møter de en rekke spørsmål knyttet til hvilke verdier som skal ligge til grunn for Rådets virksomhet. Rådet ble enig om at de viktigste verdiene er: åpenhet og effektivitet. I forlengelse av dette ble viktigheten av å få på plasse en arbeidsprosess som ivaretar og understøtter disse verdiene understreket.


Kunnskapssenterets bestillerprosess for nye oppdrag: Rådets rolle

Rådets leder Bjørn-Inge Larsen innledet kort om bakgrunnen for saken. Før etableringen av Rådet var det en dialog rundt Kunnskapssenterets vedtekter, hvor det blant annet ble foreslått å knytte senterets bestillingsprosess for nye oppgaver opp mot Rådet. Ulike modeller for forholdet mellom Kunnskapssenteret og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten var blitt diskutert. Herunder et forslag om å benytte et underutvalg av Rådet som senterets Bestillerforum.


Oppsummering av Sekretariatets idédugnad

Sekretariat inviterte onsdag 15.august til en idédugnad. Målsettingen med initiativet var å gi sekretariatet en bakgrunn og innspill om utfordringer og forventninger, slik at man står best mulig rustet til å utføre en god sekretariatsfunksjon. Rådet ble under behandlingen av denne saken gitt en orientering om idédugnaden.  


Status for arbeidet med grafisk profil og eget nettsted for Nasjonalt råd

Medlemmene av Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for en periode på fire år. Rådet er satt sammen av representanter fra ulike organisajoner innenfor helsetjenesten. I denne saken fikk Rådets medlemmer en oppdatering på hvor langt arbeidet med egne hjemmesider og grafisk profil er kommet.


Rådets arbeid - arbeidsform

Nasjonalt råd har drøftet spørsmål i tilknytning til arbeidsform i møtene 16. april 2007 og 11. juni 2007. Diskusjonene har berørt temaer som for eksempel hvem som har rett til å fremme saker, hvordan saker utredes på best mulig måte samt viktigheten av å følge opp sakene etter at Rådet har fattet sine vedtak.


Rådets kommunikasjonsstrategi

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet i denne saken spørsmål knyttet til hvordan Rådets diskusjoner og vedtak formidles til omverdenen. Under diskusjoenen ble medlemmene i tillegg enige om hvilke prinsipper som skulle være gjeldene for arbeidet.  


Rådets sekretariat og rutiner for saksgang

Sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er lagt til Najonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Under behandlingen av denne denne saken ble Rådet forelagt planene blant annet for Sekretariates bemanning og arbeidsrutiner.