Tema: Funksjonsfordeling

Under dette temaet finner du saker hvor Nasjonalt råd har drøftet spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale kompetansesentra og landsfunksjoner.


2014

Rehabilitering - hva skal til for å lykkes?

Regjeringen har varslet en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Rådet inviteres til å komme med innspill tidlig i arbeidet med denne planen.Saken ble ferdigbehandlet 2. juni 2014.


2011

Nasjonale tjenester – grenseoppgangen mellom forskningssentra og nasjonale kompetansetjenester

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten har som et av sine mandatpunkter å behandle spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale tjenester i spesialist- og primærhelsetjenesten. Ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2011. Den overordnede problemstillingen som ønskes diskutert er hvordan man kan få til en tydeligere definisjon av hva som ligger forskriftens formulering om ”å delta i forskning og etablering av forskningsnettverk”, og hvordan forskning skal vektes i forhold til andre oppgaver tillagt en nasjonal kompetansetjenste.


Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten - innspill til nytt rundskriv

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten har som et av sine mandatpunkter å behandle spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale tjenester i spesialist- og primærhelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har utarbeidet en ny forskrift om ”om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten”. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2011. Departementet har ønsket at Nasjonalt råd skal involveres i arbeidet med nytt rundskriv til forskriften.


2010

Strategier for lokalsykehusene

Diskusjoner om lokalsykehusenes funksjoner foregår internt i regionene, nasjonalt og i media. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har tidligere indirekte diskutert problemstillingen blant annet i forbindelse med sakene ”Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten” behandlet 23.februar og 8.juni 2009, og ”Fordeling av landsfunksjoner”, behandlet 26. mai 2008, 20. april 2009 og 15. februar 2010. Representantene for de 4 RHFene er bedt om å orientere rådet om sine strategier og planer, som en innledning til en mulig drøfting i rådet.


Etablering av kriterier for henvisning av pasienter til behandling i utlandet

Det har lenge vært en mulighet å henvise norske pasienter til behandling i utlandet, der det ikke finnes relevante tilbud i Norge. Det kan være særskilte behov ved tilstanden eller manglende kompetanse eller utstyr i Norge. Implisitt i temaet ligger en utfordring om å diskutere kriterier for ”hva bør vi ikke gjøre i Norge”. Det bør også være en målsetting å ivareta likhet også i dette tilbudet.


2008

Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Departementet har startet et arbeid med sikte på å etablere et nytt helhetlig system for styring av lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten. I oppdragsdokumentet for 2008 er de regionale helseforetakene i samarbeid bedt om å utarbeide et helhetlig forslag til hvilke lands- og flerregionale, samt hvilke nasjonale kompetansesentra det er behov for i et 5- års perspektiv. Prosjektet ledes av Helse Vest RHF.


Kateterbasert implantasjon av hjerteklaffer

Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet under sitt møte 26. mars 2008 en vignett med tittelen ”Kateterbasert implantasjon av hjerteklaffer”. Forslagstiller var administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst. Under forberedelsene av saken har man sett seg nødt til å avgrense saken til kun å gjelde kateterbasert implantasjon av aortaklaffer. Hovedproblemstillingen, som nå legges frem til diskusjon i Nasjonalt råd, er om man i Norge bør tilby denne typen behandling på det nåværende tidspunkt.