Hjem > Saker > 

Status: Under behandling

2017

Årsrapport 2017

Rådet skal ifølge mandatet avgi en årlig rapport om sin virksomhet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars det påfølgende år.


2016

Gentesting ved alvorlig sykdom

Persontilpasset medisin er i rask utvikling og kan medføre bedret behandlingstilbud. Tilbudet om genetisk testing skaper også utfordringer for pasientene og for helsetjenesten. Hvordan bør gentesting anvendes overfor ulike pasienter og friske personer?Saken kommer i første runde tilbake til rådet som en temasak hvor hensikten er å vise ulike mulige prioriteringsaspekt knyttet til genetiske tester som er initiert av helsetjenesten. Problemstillingene er overordnet formulert som:1.            Hvordan bør genetisk testing anvendes overfor pasienter med påvist sykdom og personer med påvist forhøyet risiko for alvorlig sykdom2.            Hvordan fungerer takstsystemet når teknologisk endringer gjør at nye metoder/teknikker kan gjennomføres? 


2015

Rådets mandat og arbeidsform 2015-2017

Rådet har i flere tidligere møter drøftet sin egen arbeidsform. I det første møtet i dette rådets oppnevningsperiode gis det korte orienteringer om hvordan rådets rutiner og arbeidsform har vært til nå, og om det formelle grunnlaget for rådets arbeid.En ny vurdering og diskusjon av arbeidsform fant sted på rådets interne seminar og rådsmøtet i januar 2016. Rådet valgte 2 nestledere: Tone Marie Nybø Solheim fra KS og Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen.I februar 2017 er det foreslått og valgt ny nestleder, grunnet endringer i rådets sammensetning.I april 2017 behandlet rådet to saker knyttet til møteplanen. Rådsmøtet i juni  var foreslått lagt til Levanger, mens rådsmøtet i september var foreslått avlyst grunnet bemanningsreduksjon i sekretariatet.I juni 2017 skal rådet drøfte det videre arbeidet i oppnevningsperioden ut 2017.