Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
16/12015
Status:
Ferdigbehandlet
Tema:
Samhandling i helsetjenesten Prioritering

Screening for idiopatisk skoliose

Idiopatisk  skoliose er en skjevhet/vridning i ryggen, som oppstår i ungdomsårene. Screening har til hensikt å oppdage skoliose tidlig med sikte på å starte korsettbehandling så tidlig at operasjon kan unngås. I saken reises følgende problemstillinger:

  • Bør det innføres rutinemessig screening for skoliose i Norge?
  • På hvilken måte vil behandlingsresultatene påvirkes som følge av screening?
  • Hvilke ressurser vil rutinemessig screening kreve, og vil ressursbruken stå i et rimelig forhold til eventuelle positive effekter av tiltaket?

Møte 08.06.2017

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten anbefaler ikke at screening for adolescent idiopatisk skoliose innføres i norsk skolehelsetjeneste. 

Kunnskapsgrunnlaget er sprikende. Screening for skoliose oppfyller ikke i tilstrekkelig grad norske kriterier for nasjonale screeningprogram. Behandlingstrengende skoliose er relativt sjeldent, og det er ikke vist betydelige forskjeller i livskvalitet eller funksjon hos personer behandlet med korsett og med kirurgi i et langtidsperspektiv. Screening ved hjelp av fremoverbøyingstest og skoliometer vil medføre at et ikke ubetydelig antall barn henvises videre til røntgen og eventuell videre oppfølging uten at skjevheten når behandlingstrengende nivå. Det er kapasitetsutfordringer i skolehelsetjenesten. Rådet anbefaler ikke at tjenesten tillegges ytterligere rutinemessige oppgaver uten tilstrekkelig dokumentert effekt.

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten anbefaler at Helsedirektoratet, i samarbeid med tjenestene, utarbeider en strategi med sikte på målrettet informasjon og kompetanseheving knyttet til skoliose til skolehelsetjenesten, foreldre og fastleger, slik at det kan gjøres målrettede undersøkelser ved bekymring knyttet til skjevheter i ryggen («pragmatisk case-finding»).

Møte 02.06.2016:

Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet som drøftingssak.

Møte 08.06.2017:

Alternativ 1:

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten anbefaler at screening for adolescent idiopatisk skoliose innføres i norsk skolehelsetjeneste. Basert på kunnskap om at forekomst av skoliose med behandlingstrengende skjevheter er høyere hos jenter enn hos gutter, anbefales det at screeningen kun gjelder jenter og gjennomføres to ganger ved 10 og 12 års alder.

Screening vil medføre at skjevheten i ryggen er på et nivå ved diagnostisering, slik at det i større grad vil være mulig å benytte korsett som behandlingsalternativ. Tidlig behandling med korsett kan forhindre utvikling av skoliosen til et nivå som trenger kirurgi. Korsett anses å være mindre inngripende og med lavere risiko for alvorlige uønskede hendelser enn kirurgisk avstiving av ryggen.

Norske tall viser at det kan være kostnadseffektivt å gjennomføre screening for skoliose hos jenter. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten ber Helsedirektoratet utrede hvordan slik screening bør implementeres.

Alternativ 2:

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten anbefaler ikke at screening for adolescent idiopatisk skoliose innføres i norsk skolehelsetjeneste. 

Screening for skoliose oppfyller ikke i tilstrekkelig grad norske kriterier for nasjonale screeningprogram. Behandlingstrengende skoliose er relativt sjeldent, og det er ikke vist forskjell i livskvalitet eller funksjon hos personer behandlet med korsett og med kirurgi i et langtidsperspektiv. Screening ved hjelp av fremoverbøyingstest og skoliometer vil medføre at et ikke ubetydelig antall barn henvises videre til røntgen og eventuell videre oppfølging uten at skjevheten når behandlingstrengende nivå. Dagens bemanning i skolehelsetjenesten er lavere enn anbefalt normtall. Rådet anbefaler ikke at tjenesten tillegges ytterligere rutinemessige oppgaver uten tilstrekkelig dokumentert effekt.

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten anbefaler at Helsedirektoratet, i samarbeid med tjenestene, utarbeider en strategi med sikte på å gi målrettet informasjon om skoliose til skolehelsetjenesten og foreldre, slik at det heller kan gjøres målrettede undersøkelser ved bekymring knyttet til skjevheter i ryggen.

 

Møte 02.06.2016:

Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet som drøftingssak.

Møte 08.06.2017:

Det ble fra flere stilt spørsmål ved om dette var en oppgave som burde prioriteres i skolehelsetjenesten når man ikke kan være sikker på hvilke andre tiltak det fortrenger. Det er mange steder langt fra anbefalt tilstedeværelsesgrad av helsepersonell i skolehelsetjenesten. Etter ønske fra brukere har det nå vært et fokus på å få tilstrekkelig tilgang til personer de kan snakke med og muligheten for å fange opp personer som sliter psykisk. Det ble diskutert om mangel på personell på nåværende tidspunkt skulle gjøre at man ikke vil prioritere tiltaket når rådet i andre tilfeller har gitt anbefalinger betinget ut fra at kapasitetsutfordringer løses.

Rådsmedlemmene diskuterte nivået på kunnskapsgrunnlaget, og konkluderte med at det spriker mye. Det var tvil knyttet til effekten av et eventuelt screeningprogram, og det ble gitt uttrykk for behov for mer kunnskap om effekten. Selv om det i et perspektiv hvor man kun fokuserer på rygg kan være argumenter for et screeningprogram, er det om man har et bredere perspektiv argumenter mot et slikt program. Alternativ ressursbruk vil trolig være bedre. Det ble løftet frem at et tiltak som skal innføres har bevisbyrden ved å vise at det fortjener å prioriteres fremfor eksiterende tiltak. Det ble stilt spørsmål ved om tiltaket er tilstrekkelig kostnadseffektivt.

Det ble sagt at selv om skoliose er alvorlig for den enkelte, er det usikkert om det er tilstrekkelig alvorlig for samfunnet til å kunne prioriteres. For de øvrige screeningprogrammene vi har i Norge er det forventning om at de senker dødelighet.

Det ble vist til at «pragmatisk case-findig» kunne være et alternativ til screening. Det medfører at man ikke behøver å følge mange over tid, men i stedet gjør utredning ved mistanke om skoliose. Det vil kreve økt kunnskap om skoliose.

Møte 02.06.2016:

Det ble reist spørsmål om hvor mange av disse ungdommene som i dag allerede fanges om gjennom å oppsøke fastlegen. Flere understreket at brukerperspektivet må være representert i saken, samt at det vil være viktig å få belyst alternativkostnadene knyttet til tidsbruk blant de som skal utføre screeningen. Det ble ytret ønske om å se denne saken i sammenheng med utviklingen av hele skolehelsetjenesten, men det ble konkludert med at saken skal tilbake som drøftingssak knyttet til selve screeningprogrammet fordi rådet har rollen som nasjonalt screeningråd. Prioritering i skolehelsetjenesten kan eventuelt behandles på et senere tidspunkt.

Sist oppdatert: 2017-08-28 09:49