Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
16/22130
Status:
Ferdigbehandlet
Tema:
Innføring av ny teknologi Prioritering

Innføring av ny teknologi i primærhelsetjenesten

Mens spesialisthelsetjenesten har systemer for systematisk prioritering, er dette i mindre grad tilfelle ved innføring av ny teknologi i primærhelsetjenesten. Spørsmålet som stilles i denne saken er om dagens finansieringssystemer, som for eksempel takstsystemet i fastlegeordningen, samt mangelen på systemer som ser innføring av teknologi samlet på tvers av kommunene, er til hinder for riktige prioriteringer og innovasjon i primærhelsetjenesten. I saken undersøkes i hvilken grad arbeidet kan systematiseres og samordnes mer hensiktsmessig.

Ved vignettbehandlingen het saken "Pasientnær analyse ved diagnostisering av hjertesvikt og innføring av ny teknologi i primærhelsetjenesten".

Møte 06.04.2017

Effektiv bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten krever et minimum av standardisering. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten vil understreke at nødvendig elektronisk infrastruktur er et nasjonalt anliggende.

Rådet anbefaler at det i langt større grad prioriteres tiltak for samordning og innføring av ny teknologi i primærhelsetjenesten og finansiering av dette. Det er viktig at beslutninger fattes basert på god informasjon om tilgjengelig teknologi og dennes dokumenterte effekt. Ulike tiltak for samordning vil kunne bidra til deling av kostnader, kompetanse og erfaringer mellom nivåene/aktørene.

Rådet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet utreder muligheten for å etablere en nasjonal ordning for systematisk vurdering av teknologi ment for primærhelsetjenesten.

Rådet ser det som viktig at staten sikrer tilstrekkelig grunnfinansiering og samtidig bidrar til å utvikle hensiktsmessige samfinansierings- og kostnadsfordelingsmodeller.

Møte 22.09.2016

Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet i form av drøftingssak.

Møte 06.04.2017

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten anbefaler at det i enda større grad støttes opp under tiltak for samordning når det kommer til innføring av ny teknologi i primærhelsetjenesten.

I tillegg til hensynet til innovasjon og utvikling i primærhelsetjenesten er det et mål at det gjøres gode prioriteringer. Rådet ser det derfor som viktig at beslutninger fattes basert på god informasjon om tilgjengelig teknologi og dennes dokumenterte effekt. Rådet ser at det er varierende kompetanse i kommunene når det gjelder å gjøre denne typen vurderinger. Ulike tiltak for samordning vil kunne bidra til deling av kostnader, kompetanse og erfaringer mellom kommunene.

Rådet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet utreder muligheten for å etablere en nasjonal mekanisme for systematisk vurdering av teknologi ment for primærhelsetjenesten bygget på de samme elementene av samordning av forslag, metodevurdering og beslutning/anbefaling som ligger i systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Rådet anbefaler at metodikken med samarbeidsprosjekt innenfor rammen av Normaltariffen, som EPJ-løftet, benyttes også i videre samarbeid om teknologisk utvikling i fastlegetjenesten.

 

Møte 22.09.2016

Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet i form av drøftingssak.

Møte 06.04.2017

Flere av rådsmedlemmene mente det er nødvendig at nasjonale myndigheter tar ansvar for å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur, også på dette området, slik at fundamentet for utvikling er på plass. Det ble samtidig fremholdt som viktig at innføring av ny teknologi i kommunene må være initiert lokalt og basert på opplevd behov. Det erkjennes at ikke alle kommuner kan ha spisskompetanse på alle områder og at økt samarbeid kan sikre bedre prosesser. Samordning og felles vurdering kan være viktig for standardisering og mer likeverdig tilbud.

Per i dag oppleves mange løsninger på kommunalt nivå som fragmenterte fordi de ikke er sett i sammenheng med andre løsninger i kommunen, i andre kommuner eller med mer regionale og nasjonale løsninger og behov. Det ble uttrykt bekymring for om kommuner i dag deltar i ulike pilotprogram for ny teknologi, uten i tilstrekkelig grad å samkjøre behov og dele erfaringer.

Det ble minnet om utgangspunktet for saken til dels var at finansieringssystem ikke fremmet at gode tiltak ble implementert. Det understrekes at behovet for å velge rett, prioritere mellom ønsker og tilhørende finansiering er ansvaret til den som eier tjenesten og dermed har budsjett- og resultatansvar.

 

 

Møte 22.09.2016

Flere rådsmedlemmer kommenterte at de ikke ønsket å ta stilling til den spesifikke testen som ble brukt for å eksemplifisere problemstillingen, men mente det var aktuelt å diskutere problemstillingen på prinsipielt grunnlag. Under debatten ble det løftet at selv om ulike deler av helsetjenesten har ulike finansieringssystemer må det ikke være til hinder for prioritering på tvers eller for at nye tiltak tas i bruk, hvis dette er prioriteringsmessig ønskelig.

Oppgavegliding fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten er kjent på en rekke områder. Det ble diskutert om stedet testen utføres på vil få betydning for valg av om testen utføres eller ikke, hvor hyppig den utføres og betydning for det kliniske utfallet for pasientene vil variere avhengig av økonomiske insentiv? Vil en større grad av desentralisering medføre at man går glipp av stordriftsfordeler som finnes i dag? Hvordan kan man få til raskere omstilling, organisatorisk og økonomisk, for å møte endringer i dagens helsetjeneste?

Rådsleder konkluderte med at saken i første rekke bør undersøke finansieringsordningenes betydning når det gjelder innføring av ny teknologi.

Sist oppdatert: 2017-08-28 09:48