Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
07/555
Status:
Ferdigbehandlet
Tema:
Rådets rutiner

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenseten diskuterte i sine første møter de en rekke spørsmål knyttet til hvilke verdier som skal ligge til grunn for Rådets virksomhet. Rådet ble enig om at de viktigste verdiene er: åpenhet og effektivitet. I forlengelse av dette ble viktigheten av å få på plasse en arbeidsprosess som ivaretar og understøtter disse verdiene understreket.

Rådet gir sin tilslutning til de prinsipper og hovedideer som ligger til grunnfor den beskrevne arbeidsprosessen.

Sekretariatet anmodes om å innarbeide de innspill som kommer frem under Rådets drøfting.

Rådet gir sin tilslutning til de prinsipper og hovedideer som ligger til grunn for den beskrevne arbeidsprosessen.

Sekretariatet anmodes om å innarbeide de innspill som kommer frem under Rådets drøfting.

Ånen Ringard fra Rådets sekretariat innledet om saken. Det ble lagt vekt på å få frem at man under utarbeidelsen av notatet om arbeidsprosessen så lang som mulig hadde forsøkt å innarbeide Rådets tidligere diskusjoner både om arbeidsform og kommunikasjonsprosess. I tillegg inneholder notatet også tanker som var kommet frem under Idédugnaden 15. august (se sak 25/07).

Flere av rådets medlemmer gav uttrykk for at de opplevde arbeidsprosessmodel som et nyttig redskap for det videre arbeidet. Det ble særlig pekt på som fordelaktig at modellen tydeliggjør hvordan man kan fremme forslag til saker og hvilken informasjon som bør følge med et forslag. Det ble videre lagt vekt på at modellen synliggjør at det er Rådet som bestemmer hvilke saker som skal behandles. I den forbindelse ble det understreket at det er viktig at man også kanprioritere bort saker. Sakene som eventuelt ble avslått for videre behandling i Rådet, burde likevel i ettertid kunne identifiseres på en egen liste.

Flere av medlemmene opplevde det som positivt at modellen også tok høyde for at man kunne følge med i hva som skjer etter at Rådet har avsluttet sin behandling av en sak. Endelig fremhevet enkelte det som viktig at det er mulig også å evaluere selve prosessen på et senere tidspunkt.

Rådets leder understreket at det enkelte rådsmedlem er ansvarlig for å identifisere og foreslå saker til behandling for Rådet. Dette kan være spørsmål man møter på i sitt daglige virke, og hvor man opplever det som viktige, og ser et ansvar for at disse løftes inn i Rådet for behandling. I tillegg kan også Sekretariatet spille inn saker. Selv om innspill til saker kan komme fra flere hold var det enighet om at organisasjonenes ledelse til syvende og sist bør ha ansvaret for å fremme forslag til saker.

Sist oppdatert: 2009-01-29 15:05