Hjem > Saker > 

Kommersielt tilgjengelige egentester

Norsk forening for allmennmedisin har fremmet et forslag til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten om å drøfte prioriteringskonsekvenser av det økende tilfanget av selvtester som er kommersielt tilgjengelig. Foreningen påpeker at slike tester vil føre til pågang hos fastleger og andre deler av helsetjenesten for tolkning, bekymringsavklaring, videre utredning og andre tiltak, noe som igjen har betydning for prioritering av helsetjenestens og samfunnets ressurser. 

30.11.17:

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten ser at kommersielt tilgjengelige egentester kan medføre flytting av oppgaveomfang og oppgavetype mellom nivåer og aktører og således påvirke prioriteringer i den offentlige helsetjenesten, for eksempel flytting av ressurser fra syke til bekymrede friske.

Rådet mener at tilvekst av egentester må følges nøye slik at det foreligger kunnskap omkring eventuelle konsekvenser for fordeling av ressursene i offentlig helsetjeneste. Det er fremdeles lite tilgjengelig kunnskap om omfang og effekt av egentester for helsetjenesten i Norge.

Rådet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til at sentrale aktører samles for å diskutere:

-         på hvilke felt det er viktigst å få avklart hvordan egentester potensielt påvirker helsetjenesten (kunnskapsinnhenting)

-         hvordan befolkningens informasjonsbehov omkring tester og testresultater best kan møtes

-         hvordan de ulike delene av helsetjenesten best kan møte en økt bruk

-         på hvilken måte offentlige helsemyndigheter skal innta en aktiv rolle i tilknytning til utviklingen av slik egentesting

-         på hvilken måte produsenten skal pålegges ansvar for informasjon og oppfølging

-         hvordan denne utviklingen kan benyttes til å forbedre tilbudet til mennesker med alvorlig kronisk sykdom og behov for langsiktig oppfølging

Rådet anbefaler at det utarbeides generell informasjon om forhold ved egentesting som er viktig kunnskap for brukerne. Denne kan tilgjengeliggjøres på allerede eksisterende plattformer, slik som «HelseNorge».

 

16.2.17: Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet i form av en drøftingssak.

30.11.17:

 

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten ser at kommersielt tilgjengelige egentester kan medføre flytting av oppgaveomfang og oppgavetype mellom nivåer i den offentlige helsetjenesten, og mellom offentlig helsetjeneste, privat/kommersiell helsetjeneste og tjenester utenfor helsetjenesten.

 

Rådet mener at tilvekst av egentester må følges nøye slik at det foreligger kunnskap omkring eventuelle konsekvenser for fordeling av ressursene i offentlig helsetjeneste. Det er fremdeles lite tilgjengelig kunnskap om omfang og effekt av egentester for helsetjenesten i Norge.

 

Rådet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til at sentrale aktører samles for å diskutere:

 

-          på hvilke felt det er viktigst å få avklart hvordan egentester potensielt påvirker helsetjenesten (kunnskapsinnhenting)

 

-          hvordan befolkningens informasjonsbehov omkring tester og testresultater best kan møtes

 

-          hvordan de ulike delene av helsetjenesten best kan møte en økt bruk

 

-          i hvilken grad offentlige helsemyndigheter skal innta en aktiv rolle i tilknytning til utviklingen av slik egentesting

 

Rådet anbefaler at det utarbeides generell informasjon om forhold ved egentesting som er viktig kunnskap for brukerne. Denne kan tilgjengeliggjøres på allerede eksisterende plattformer, slik som «HelseNorge».

 

 

16.2.17: Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet i form av en drøftingssak.

Under presentasjon av saken i rådet viste forslagstiller viser til at slike tester er kommet for å. Det ble presisert at noen av testene oppleves som nyttige og man kan se for seg at det er ønskelig med større bruk. På andre områder kan det finnes så mange ulike tester at det er vanskelig å være oppdatert på de enkelte testers fordeler, ulemper og helseverdi. Det kan skape unødig bekymring og økt oppfølging og utredning i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Under diskusjon i møtet tok flere rådsmedlemmer til orde for nødvendigheten av god informasjon både om selve testene og om hvordan man skal forholde seg til ulike testresultat. Informasjonen må tilpasses både brukere av testene og helsepersonell. Det ble løftet frem at effektiv bruk av egentesting kan kreve et bedret grensesnitt mot IT systemer som er i bruk i helsetjenesten.

Sist oppdatert: 2017-12-05 11:13