Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
15/00019
Status:
Under behandling
Tema:
Prioritering

Gentesting ved alvorlig sykdom

Persontilpasset medisin er i rask utvikling og kan medføre bedret behandlingstilbud. Tilbudet om genetisk testing skaper også utfordringer for pasientene og for helsetjenesten. Hvordan bør gentesting anvendes overfor ulike pasienter og friske personer?

Saken kommer i første runde tilbake til rådet som en temasak hvor hensikten er å vise ulike mulige prioriteringsaspekt knyttet til genetiske tester som er initiert av helsetjenesten. Problemstillingene er overordnet formulert som:

1.            Hvordan bør genetisk testing anvendes overfor pasienter med påvist sykdom og personer med påvist forhøyet risiko for alvorlig sykdom

2.            Hvordan fungerer takstsystemet når teknologisk endringer gjør at nye metoder/teknikker kan gjennomføres?

 

Møte 06.04.17

Gentesting og persontilpasset medisin bringer med seg kunnskap som vil endre helse- og omsorgstjenesten på mange områder.

Norge bør ha som ambisjon å være i front i denne utviklingen. Det er både store muligheter i diagnostikk og behandling, og store muligheter for å fatte uheldige beslutninger på sviktende grunnlag.

Rådet ber om at området får tilstrekkelig oppmerksomhet i tjenesten, i utdanningene, i forvaltning og politisk.

Vi anbefaler at spørsmål om økt kapasitet og kompetanse, samt IKT, får prioritet. Det er en selvstendig problemstilling å ha et sterkt fokus på risikobasert tilnærming for å unngå negative konsekvenser, deriblant risiko for økt sykeliggjøring.

Rådet ønsker at det arbeides kontinuerlig for at finansieringsordningene er tilpasset den faglige utviklingen som skjer.

Rådet ser at det vil være mange prioriteringsutfordringer på feltet fremover, og ber sekretariatet vurdere spesifikke tema etter at stortingsmeldingen om bioteknologiloven er presentert. Rådet ønsker et samarbeid med Bioteknologirådet i den videre behandlingen av saken.

 

Møte 02.06.2016:
Rådet ønsker at saken tas tilbake som temasak.

Møte 17.03.2016:
Saken utsettes til senere møte grunnet tidsmangel.

Møte 29.01.2016:
Saken utsettes til møte 17/3-2016.

06.04.2017:

Alternativ 1: Saken ønskes tilbake som en drøftingssak

Alternativ 2: Saken tas til orientering

 

02.06.16: Rådet ønsker at saken forberedes og tas tilbake til rådet som drøftingssak.

Møte 02.06.2016:

Rådsleder minnet om at Nasjonal strategi for persontilpasset medisin helt nylig er lansert, og at oppfølgingen av denne strategien er nært knyttet til problemstillingene som løftes i vignetten. Arbeidet på dette området vil kunne få prioriteringsmessige konsekvenser i tiden som kommer. Noen rådsmedlemmer var opptatt av å belyse de etiske sidene ved denne typen testing. Det ble ytret ønske om at saken i første omgang kan komme tilbake til rådet som en temasak.

Sist oppdatert: 2017-04-07 12:40