Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
17/27218
Status:
Ferdigbehandlet
Tema:
Prioritering Rådets rutiner

Evaluering

Rådet vedtok i juni 2017 at det skulle gjennomføres en intern evaluering av rådet i løpet av høsten. Det er i budsjettproposisjonen varslet at rådet avvikles 1.1.2018. Det legges opp til en diskusjon om det fremtidige prioriteringsarbeidet og en diskusjon omkring erfaringer knyttet til rådets virksomhet.

30.11.17:

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten ser ved avviklingen av rådet tilbake på behandling av mange viktige saker og interessante diskusjoner som samlet har tjent norsk helsetjeneste på en god måte. 

Åpenhet og transparens i alle deler av rådets arbeid har vært sentralt. Det vil fortsatt være behov for arenaer for å diskutere prioritering som ivaretar åpenhet. God kunnskapsbasert forankring, høy takhøyde og tverrfaglighet har vært verdifulle premisser for rådets arbeid, og rådet anbefaler at dette ligger til grunn for videre arbeid med prioritering.

Rådet anbefaler at det gjøres vurderinger knyttet til hvordan kompetansen på prioriteringsområdet best ivaretas og utvikles. En tydeligere satsing på et kompetansemiljø på prioritering innen akademia kan berike prioriteringsfeltet og være nyttig for aktører som i fremtiden vil ha behov for å strukturere sitt prioriteringsarbeid.

Rådet har notert seg at etableringen av systemet for Nye metoder har medført at oppmerksomheten har vært rettet andre steder.  Rådet mener at det fortsatt er behov for samhandling og gode diskusjoner om overordnede prioriteringsspørsmål på tvers av hele helse- og omsorgstjenesten.

Rådet ser at det har vært utfordringer knyttet til systematisk prioritering som involverer kommunene. Dette har vært en utfordring for arbeidet gjennom hele rådets fungeringstid. Rådet anbefaler at det gjøres vurderinger knyttet til etablering av nasjonale strukturer på dette området. Også i samhandlingen mellom offentlig og privat helsetjeneste vil det kunne oppstå behov for bedre strukturer knyttet til overordnede prioriteringsspørsmål. 

Rådsmøte 30.11.17:

Utformes i møtet

Sist oppdatert: 2017-12-01 10:52