Hva har skjedd etter vedtaket?

Helsedirektoratet ga ut nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Retningslinjen omtaler rådets behandling av saken. Det foreslås ikke screening for depresjon i svangerskapet.

Lukk

Hva har skjedd etter vedtaket?

Rådet har mottatt et brev fra RBUP vedrørende en henvendelse om oppfølging av rådets vurderinger og vedtak.

Lukk

Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
2011/249
Status:
Ferdigbehandlet
Tema:
Innføring av ny teknologi

Depresjonsscreening av kvinner ved svangerskap og barsel

Bakgrunnen for saken var en uttrykt bekymring blant allmennleger om at en organisert screening for barseldepresjon er under innføring i Norge, uten at dette har vært vurdert av sentrale helsemyndigheter.

Saken ble ferdig behandlet 11.02.2013.

Møte 11.02.2013:
Depressive symptomer og depresjon forekommer i forbindelse med svangerskap og barseltid, og depresjon hos mor kan få negative effekter på barnets utvikling. Internasjonal forskning viser at systematisk screening med oppfølging for barseldepresjon til en viss grad kan redusere forekomsten av depressive symptomer hos barselkvinner.


Nasjonalt råd er kjent med at mange kommuner systematisk screener for å finne barselkvinner som har depressive symptomer. Screening for barseldepresjoner med EPDS oppfyller ikke WHO sine kriterier for når det bør gjennomføres en screening. Nasjonalt råd anbefaler at screening for barseldepresjon ikke innføres som et nasjonalt tilbud på det nåværende tidspunkt.

Møte 11.02.2013:
Depressive symptomer og depresjon forekommer i forbindelse med
svangerskap og barseltid, og depresjon hos mor kan få negative effekter på
barnets utvikling. Internasjonal forskning viser at systematisk screening med
oppfølging for barseldepresjon til en viss grad kan redusere forekomsten av
depressive symptomer hos barselkvinner.


Nasjonalt råd er kjent med at mange kommuner systematisk screener
barselkvinner for depressive symptomer. Rådet mener at det er viktig å
oppsummere erfaringene før det tas stilling til om denne aktiviteten bør videreføres i den enkelte kommune.
Screening for barseldepresjoner oppfyller ikke WHO sine kriterier for når det
bør gjennomføres en screening.
Nasjonalt råd anbefaler at screening for barseldepresjon ikke innføres som et
nasjonalt tilbud på det nåværende tidspunkt. Nasjonalt råd anbefaler
utprøving av andre, enklere modeller for å fange opp barselkvinner med
tidlige symptomer på depresjon.

Møte 11.02.2013:
Flere rådsmedlemmer understreket at rådet vurderer barselomsorg og barseldepresjon som viktige og høyt prioriterte områder, og at det er en viktig målsetting å fange opp kvinner som lider av barseldepresjon. Flere uttrykte at de gjerne skulle ha sett en evaluering av det arbeidet som har blitt gjort i mer enn 150 norske kommuner. Særlig brukererfaringer ble etterspurt. I diskusjonen ble det uttrykt engstelse for om personvernet i tilstrekkelig grad er ivaretatt rundt i norske kommuner knyttet til denne screeningen. Av hvem og på hvilken måte oppbevares spørreskjemaene som benyttes?

I diskusjonen ble det uttrykt tydelig støtte til å fraråde innføringen av et nasjonalt screeningprogram for barseldepresjon basert på EPDS. Rådets leder oppsummerte diskusjonen med å fastslå at denne metoden ikke oppfyller WHOs krav til innføring av et screeningprogram.

Møte 19.09.2011 (vignett):
Forslagsstiller Anette Fosse ga en kort introduksjon til temaet. Prevalensen av barselsdepresjon er 10-15 %, og dette er et område som bør ha opp­merksomhet i kommunehelsetjenesten. Utfordringene er bl.a. at det å screene systematisk er ressurskrevende, og at det derfor må avveies nøye om det er hensiktsmessig å innføre screening for eksempel etter Edinburgh metoden. 

Rådets medlemmer sa seg enige i at dette er en viktig sak. Det ble samtidig pekt på at WHOs generelle kriterier for screening bør anvendes ved vurderingen alle nye programmer. Helsedirektoratet opplyste om at det arbeides med å lage retningslinjer for barselomsorg. En anbefaling fra Nasjonalt råd vil være viktig i dette arbeidet. 

Sist oppdatert: 2014-07-11 11:02

 

Hva har skjedd etter vedtaket?

9/4-2014
Helsedirektoratet ga ut nasjonal faglig retningslinje for ba... les mer.

1/7-2013
Rådet har mottatt et brev fra RBUP vedrørende en henvendelse... les mer.