Hjem > Saker > 
Arkivnr.:
13/00704
Status:
Ferdigbehandlet
Tema:
Ulikhet i tjenestetilbudet Prioritering

Barnevernsbarns tilgang på behandling i psykisk helsetjeneste for barn og unge

Saken gjelder barnevernsbarn som trenger helsehjelp fra Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU).  Det er et mål å få tilrettelagt tidlig intervensjon, god behandling og oppfølging. Ca. 50.000 barn og unge mottar til enhver tid tjenester fra barnevernet – kommune og stat. Flere undersøkelser og forskningsprosjekter de siste årene har vist at barnevernsbarn har flere psykiske lidelser enn andre barn, samt at de i varierende grad får tilgang på rett behandling. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet samarbeider om flere prosjekter som har som mål å bidra til å bedre situasjonen. Rådet behandlet saken som temasak i desember 2015. I november 2017 orienteres rådet om arbeidet som har vært gjort i løpet av de to siste årene.

Møte 30/11-2017:

Redegjørelsen tas til orientering.

 

Møte 3/12-2015:  

Barn som mottar barnevernstjenester, er en utsatt gruppe med sammensatte behov for helsetjenester.

Det er dokumentert høy forekomst av psykiske lidelser.

Det er mange indikasjoner på at helsetilbudet til barn som mottar barnevernstjenester, er utilstrekkelig.

Rådet ber departementene, Forskningsrådet, universitets- og høyskolesektoren og andre kunnskapsprodusenter bidra til at vi får mer kunnskap om forekomst av helseproblemer og effekter av tiltak.

Rådet ber både kommunene og spesialisthelsetjenesten ha særlig oppmerksomhet på helse- og omsorgstjenester til barn som mottar barnevernstjenester. Dette omfatter tidlig kartlegging av psykiske lidelser. Forpliktende samarbeid mellom og innenfor nivåene er en forutsetning for å lykkes.

Rådet ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet om å gjennomgå dagens rammebetingelser, regelverk og insentivstrukturer for å bidra til utvikling på område i samarbeid med brukere.

Rådet ber om å få saken tilbake for ny diskusjon i 2017.

Møte 30/11-2017:

Redegjørelsen tas til orientering.

 

Møte 3/12-2015:
Utformes i møtet

Møte 3/12-2015:

I debatten ble det trukket fram at dette er en høyt prioritert pasientgruppe. Likevel er det for mange som ikke får den hjelpen de skal ha, og for mange som er udiagnostisert. Vi vet lite om effekten av den behandlingen som gis. Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig, og det ble argumentert for at denne kunnskapsmangelen nok speilet det tilbudet som ble gitt. En utfordring kan være at helsetjenesten i liten grad ser på langvarig behandling som ønskelig.

Flere rådsmedlemmer pekte på at kommunene sliter på dette området, blant annet fordi det er mangel på kunnskap om hvilke tiltak som virker.

Det ble minnet om at saken dreier seg også om barnevernsbarn som ikke er på institusjon.

Rådsleder la fram et utkast til vedtak, basert på diskusjonen. Med få endringer ble dette utkastet vedtatt av rådet.

Møte 16/9-2013:
Rådsmedlem Randi Talseth presenterte vignetten for rådet. Hun la vekt på at denne saken i stor grad er knyttet til sak om sosial ulikhet i helse, som rådet behandlet i februar 2012, der det ble tatt til orde for positiv særbehandling av enkelte grupper innenfor helsetjenesten. Det er ifølge henne en bekymring om barnevernsbarna i tilstrekkelig grad klarer å nyttiggjøre seg av helsetilbudet fra BUP, selv om de både henvises og tas imot til behandling. Talseth redegjorde for at det er ventet en oppdatert NOVA-rapport om barnevernbarns helse, samt resultater fra Helsetilsynets gjennomgang av barnevernet i 2013, som kan gi mer kunnskap. Flere rådsmedlemmer ønsket å se nærmere på problemstillingene i denne saken. Spesialisthelsetjenestens rutiner passer ikke alle pasientgrupper. Det kan være at barn både ønsker og trenger behandling, selv om de voksne omsorgspersonene ikke møter opp med dem. Et rådsmedlem påpekte at det er liten oppfølging også av somatisk helse i barnevernsinstitusjonene. Det ble også hevdet at et annet problem er manglende oppfølging fra barnevernet av kronisk syke barn utsatt for omsorgssvikt.

Det ble uttrykt tilslutning til at rådet gjennom en sak som dette utvider sitt tradisjonelle diskusjonsområde noe.

Rådsmedlemmene tilsluttet seg sekretariatsleders forslag om å få denne saken tilbake som en temasak når mer dokumentasjon er på plass.

 

Sist oppdatert: 2017-12-01 10:49