Hjem > Rådet > 

Saksgangen

Opprettet: 11. desember 2007

Oppdatert: 17. desember 2015


Prosessen, som også er skjematisk fremstilt i figuren nedenfor, begynner i det en sak meldes inn til sekretariatet.

Alle kan foreslå en sak for rådet. Sekretariatet foretar en første utredning av de problemstillinger som saken reiser. Dette gjøres i samråd med den som har fremmet forslaget. På bakgrunn av denne diskusjonen utarbeider sekretariatet et problemnotat (en vignett)  som legges frem for rådet. Hensikten er å få til en åpen og legitim prosess. I tillegg vil det sikre at:

  1. Rådet får et godt nok beslutningsgrunnlag for å bestemme om man ønsker å gå videre med en sak eller ikke.
  2. Forslagsstilleren kan se at intensjonen med forslaget fanges opp og videreformidles til rådet på en korrekt måte.
  3. Man får en omforent forståelse av kriteriene for å velge saker.
  4. Alle forslagene blir behandlet på en lik måte.
  5. Sekretariatet raskt kan komme i gang med de innledende saksforberedelsene.

I forbindelse med presentasjonen av de innmeldte sakene fatter rådet, på bakgrunn av en kort diskusjon, et vedtak om det ønsker å behandle saken videre eller ikke.

Dersom rådet mener at saken er egnet for behandling går den tilbake til sekretariatet, som i samarbeid med forslagstiller, forestår en grundigere utredning. Når saken anses tilstrekkelig utredet, sendes saken tilbake til rådet for behandling. Rådet fatter på bakgrunn av sakens dokumenter sine vedtak. I enkelte tilfeller vil det kunne være behov for ytterligere dokumentasjon/saksbehandling, i så fall går saken tilbake til sekretariatet enda en gang.

Prosessen, slik den er beskrevet ovenfor, er ment å beskrive en ”normal” saksgang. Den vil altså ikke være til hinder for at saker som av rådets medlemmer oppfattes å være av stor viktighet, kan få en hurtigere behandling.


Relaterte saker

Relaterte filer