Lilly-Ann Elvestad

Interesser innen kvalitet og prioritering

Jeg er utdannet Cand Polit. med sosialøkonomi hovedfag og grunnfagene statsvitenskap og administrasjons- og organisasjonsvitenskap  fra Universitetet i Bergen. I tillegg har jeg  blant annet en Executive MBA fra Weber State University, i Utah, USA.

Jeg kommer til stillingen som generalsekretær i FFO etter vel 10 år i ulike lederstillinger i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, nå sist i rollen som stabssjef.
Før dette har jeg hatt gleden av å lære embetsverk og fylkeskommunal virksomhet å kjenne gjennom ansettelser i det daværende Administrasjonsdepartementet og i Østfold fylkeskommunes sentraladministrasjon.

 Fra 2. desember 2015 er jeg generalsekretær for Funksjonshemmedes Forening (FFO) og dermed samtidig av Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt som medlem i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenestene.

Med sine 80 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

Min rolle som brukerrepresentant i Nasjonalt Råd vil derfor å bidra til at interesser og erfaringer til de brukergruppene FFO organiserer blir hørt og hensyntatt der det er relevant.

 

Kartlegging av mulige interessekonflikter:

Andre ansettelser eller lønnede oppdrag enn oppgitt ovenfor:   Ingen

Styreverv i offentlige eller private selskaper/datterselskaper som har relevans for saksfeltene som berøres i Nasjonalt råd: Ingen

Faglig tilknytning (verv i ulike profesjonsforeninger, fagråd eller lignende):   Ingen

Næringsinteresser (eierskap) i selskaper/eiendommer som kan ha relevans for saksfeltene: Ingen

Tilknytning til personer (forvaltningslovens §6 første ledd) som har økonomiske interesser av saksområder som berøres av Nasjonalt råd: Ingen

Eventuelle andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet: Ingen

 

Sist oppdatert: 2015-12-15 14:05