Lars H Vorland

Administrerende direktør
Lars Vorland

Utdannelse:
• cand med 1975
• cand real 1982
• master of public health 1989
• dr. med 1999
• Spesialist medisinsk mikrobiologi 1983
 
Stillinger:
• distriktslege 1976-77
• assistent lege 1978-1983
• avdelingsoverlege 1983-2003
• sjef medisinske serviceavdelinger 1989-1992
• alle stillingene ved Unn, bortsett fra 1983-86 ved Nordland sentralsykehus.
• 2000-2001 forsker ved University of California, Irvine
• divisjonsdirektør ved Nasjonalt Institutt for folkehelse, 2002-2003
• adm. dir. Helse Nord 2004- og fortsatt
• professor i medisin Universitetet i Tromsø fra 2002

Interesser innen kvalitet og prioritering

Skrev hovedoppgave til MPH om hvor operasjonell prioritering etter Inge Lønning I var. Ledet Nasjonal strategigruppe for prioriteringer nedsatt av HOD i 2004 og avga rapport i februar 2006. Har arbeidet mye med kvalitet i sykehus og var avdelingsleder/avdelingsoverlege ved den første sykehusavdeling i Norge som ble akkreditert i 1997.

Kartlegging av mulige interessekonflikter:

Andre ansettelser eller lønnede oppdrag enn oppgitt ovenfor
Ingen

Styreverv i offentlige eller private selskaper/datterselskaper som har relevans for saksfeltene som berøres i Nasjonalt råd
Styremedlem i Norsk helsenett
Nestleder i styret, SPEKTER

Faglig tilknytning (verv i ulike profesjonsforeninger, fagråd eller lignende)
Styringsgruppe NOKLUS for HOD

Næringsinteresser (eierskap) i selskaper/eiendommer som kan ha relevans for saksfeltene
Ingen

Tilnytning til personer (forvaltningslovens §6 første ledd) som har økonomiske interesser av saksområder som berøres av Nasjonalt råd
Ingen

Eventuelle andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet
Ingen

Foreslåtte saker for nasjonalt råd

Sist oppdatert: 2015-09-10 08:58