Hjem > 

Kvalitet i helsetjenesten

Opprettet: 14. desember 2011

Oppdatert: 2. april 2014


Helse- og omsorgstjenesteloven har blant annet til formål å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig helsetjenestetilbud. Kvalitetsforbedring er nevnt i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ... Og bedre skal det bli! (2005-2015).

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ... Og bedre skal det bli! (2005-2015) drøfter sentrale dimensjoner som inngår i kvalitetsbegrepet. Tjenester av god kvalitet:

  • er virkningsfulle (fører til en helsegevinst)
  • er trygge og sikre (unngår uønskede hendelser)
  • involverer brukerne og gir dem innflytelse
  • er samordnet og preget av kontinuitet
  • utnytter ressursene på en god måte
  • er tilgjengelige og rettferdig fordelt

I mandatet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten gjenfinner vi disse målsetningene. Rådets oppgave er å komme med anbefalinger til aktører på alle nivåer i helsetjenesten i spørsmål knyttet til kvaliteten på de tjenestene som ytes.


Relaterte lenker